C# File Class

01 พฤศจิกายน 2555

     บทความนี้เกี่ยวกันการใช้งาน Function บางตัว อยู่ใน Class File เช่น Exists, Create, Delete, Copy, Move เป็นต้น เพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย ภาษา C# กันครับ

Read C# File Class ...

C# Write File

27 ตุลาคม 2555

     เว้นวรรคมานานก็แวะมาเพิ่มบทความหน่อยครับ(หายไปไหนมาไม่ขอบอกนะครับ) บทความวันนี้เป็นการ ใช้ภาษา C# ในการเขียนไฟล์ โดยใช้ Class File กันครับ ไปชมกันครับ

Read C# Write File ...

C#, VB Try-Catch

21 ตุลาคม 2555

     วันนี้เรามาลองเขียนโคดการ Throw Exception กันนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการ Debug Program หรือนำไปใช้ในการแสดงข้อความ Error หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้งานต่างๆ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ ไปชมกัน

Read C#, VB Try-Catch ...

C#, VB (& VS. &&) - And VS. AndAlso

30 กรกฎาคม 2554

     เป็นเนื้อหาเกียวกับเทคนิคในการการใช้งานระหว่าง Expression And (&) และ AndAlso (&&) ว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
     Expression And (&) และ AndAlso (&&) ในภาษา C# และ VB มีหลักการทำงานเหมือนกันทั้ง 2 ภาษาครับ (ในทาง Logic And ต้องเป็นจริงทั้งหมดจึงจะทำงาน คืนค่าเป็น True) โดย คำสั่ง And (&) จำทำการ Execute ทุกๆ Expression ให้ครบทุกตัวก่อนจะนำเนิกกระบวนการทาง Logic แต่ คำสั่ง AndAlso (&&) จำทำการ Expression ทีละตัวพร้อมกับการทำกระบวนการทาง Logic ไปด้วย ซึ่งเป็น Short Circuit โดยจะคืนค่าออกมาเป็น False ทันทีโดยไม่ต้อง Execute ทุกๆ Expression โดยส่วนมากคนที่เขียนภาษา C# จะให้ Expression AndAlso (&&) โดยไม่ได้รู้ตัวอยู่แล้วครับ ไปชม ตัวอย่าง Source Code กันเลยครับ

Read C#, VB (& VS. &&) - And VS. AndAlso ...

C#, VB String To Byte[] and Byte[] To String

25 กรกฎาคม 2554

ไม่ได้เขียนซะนานวันนี้เอาซะหน่อยแล้วกัน หุหุ
     เป็นเนื้อหาเกียวกับการแปลง Type ข้อมูลที่เป็น String To Byte[] และ Byte[] To String โดยในตัวอย่างใช้การเข้ารหัสเป็นแบบ ASCII ครับ ไปชม ตัวอย่าง Source Code กันเลยครับ

Read C#, VB String To Byte[] and Byte[] To String ...

C#, VB Read File

25 ธันวาคม 2552

     วันนี้ก็ของเสนอเกี่ยวกับการ Read File แบบง่ายๆ โดยใช้ Text File เป็นตัวอย่าง ไปชม ตัวอย่าง Source Code กันเลยครับ

Read C#, VB Read File ...

C#, VB OpenFileDialogMutilFile

21 ธันวาคม 2552

     วันนี้ก็ของเสนอเกี่ยวกับการสร้าง OpenFileDialog แบบ Multi File มาใช้ในการเปิด File ของเราพร้อมกันหลายๆ Fileแบบเนียนๆ กันนะครับ ไปชมตัวอย่าง Source Code กันเลยครับ

Read C#, VB OpenFileDialogMutilFile ...

About This Blog

เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา Program โดยใช้ .Net, C#, VB.

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP